Nieuws

Eindtermen voor digitale competenties en computationeel denken: na de ons omringende landen, ook in Vlaanderen!

De nieuwe eindtermen die ondertussen al geïntroduceerd werden in de eerste graad, zijn geformuleerd rond 16 sleutelcompetenties. Voor het eerst zijn nu ook eindtermen geformuleerd voor digitale competenties, en dit niet enkel voor de eerste graad!

Eén van de drie pijlers bij deze sleutelcompetentie is het Computationeel denken:  een uitermate belangrijk onderdeel in dit geheel.  Alle leerlingen moeten de kans krijgen om inzicht te verwerven in de werking en de impact van de digitale technologie te begrijpen! Dit geeft hen extra kansen in de maatschappij van de toekomst.

Sleutelcompetentie 4 Digitale competenties  bestaat nl. uit drie bouwstenen die elk hun plaats hebben en bovendien elkaar (en dus deze sleutelcompetentie als geheel) versterken. Deze bouwstenen zijn:

  • Computervaardigheid: het kunnen werken met de software en hardware van vandaag.

  • Mediawijsheid: verantwoord gebruik van software en hardware van vandaag.

  • Computationeel denken en handelen: onderliggende principes van de software en hardware van vandaag en morgen.

Er is een heel duidelijke reden om die drie componenten voorop te stellen, een reden die vanuit de maatschappij gevraagd wordt (niet alleen voor gerichte STEM-profielen, maar ook om als volwaardige burger in de toekomst te kunnen deelnemen aan de maatschappij). Terwijl software en hardware zeer snel veranderen (vergelijk zelf eens welke apps en apparaten je vijf of tien jaar geleden gebruikte met deze die je nu gebruikt), wijzigen de onderliggende principes amper. 

Het zijn net deze principes die leerlingen (dus toekomstige burgers en toekomstige ondernemers), een beter inzicht geven in de onderliggende werking van digitale technologie, in wat er mogelijk is met technologie en wat de impact daarvan kan zijn. Dit zijn onderliggende principes die computervaardigheid en mediawijsheid ondersteunen en toekomstbestendig maken.

Alle ons omliggende landen zetten momenteel deze stappen of hebben die al gezet (vaak zelfs ambitieuzer dan het compromisvoorstel dat nu reeds voorligt).  Ook in Vlaanderen is de kennis aanwezig om degelijk onderwijs rond digitale competenties in te richten, onder meer via onze vakvereniging. We kunnen bovendien veel voordeel halen uit de ervaring van onze buurlanden, ten opzichte waarvan we nu al achterlopen.

Het voorstel dat de regering principieel goedkeurde, komt dus tegemoet aan de reële noden van de maatschappij. Het is in lijn met evoluties in de omringende landen en is bovendien realiseerbaar met de aanwezige expertise in Vlaanderen.  

Dit voorstel is een compromis dat gedragen wordt door de meeste actoren. Het voorstel dat het vrij onderwijs deed, snijdt weg in de essentie van het computationeel denken – net het essentiële element m.b.t. toekomstbestendigheid van de andere bouwstenen.

Wij kunnen dus enkel akkoord gaan met het voorstel dat de regering op 9 oktober 2020 goedkeurde en waarbij een aantal geschrapte STEM-eindtermen opnieuw werden opgenomen.

Link naar het overzicht van de wijzigingen aangebracht aan decreet eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs na de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering.

 

Eindtermen voor digitale competenties en computationeel denken: na de ons omringende landen, ook in Vlaanderen!